VOORLOPIG HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Blauw Wit Gehandicapten – december 2012

Hoofdstuk I. Definities

 

 

Artikel I.1 – Naam

De afdeling draagt de naam Sportverband Blauw-Wit Roosendaal afdeling Gehandicapten, in het vervolg van dit Huishoudelijk Reglement genoemd “afdeling Gehandicapten”.

 

 

Artikel I.2 – Verenigingsjaar

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

 

 

Artikel I.3 – Leden

Werkende leden zijn zij, die de volgens bijlage jaarlijks tijdens de ALV vastgestelde

contributie betalen. Zij worden onderverdeeld in senioren en jeugd zijnde zij die de leeftijd van  16 jaar nog niet hebben bereikt. Senioren contributie is verschuldigd vanaf de maand waarin het lid 16 jaar wordt.

 

Dienende leden zijn zij die een dienende taak vervullen binnen de vereniging zonder zelf de sport te beoefenen. Zij zijn vrijgesteld van contributie betaling.

 

Ondersteunende leden zijn zij die door een jaarlijkse bijdrage blijk geven van hun belangstelling in het werk van de afdeling Gehandicapten.

 

Ereleden zijn personen die zich over een langere periode bijzonder hebben ingezet voor het belang van de afdeling en in geen andere hoedanigheid lid zijn van de afdeling.

 

 

 

Hoofdstuk II. Lidmaatschap

 

 

Artikel II.1 – verkrijging van het lidmaatschap

Om het lidmaatschap van de afdeling Gehandicapten aan te vragen, levert men een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier, tezamen met een recente doctorsverklaring in het geval van kandidaat-leden die willen zwemmen, in bij de ledenadministratie. Bij aanvraag van het lidmaatschap van een minderjarige ondertekent (één van) de wettige vertegenwoordiger(s) het inschrijfformulier. Dit inschrijfformulier kan verkregen worden bij één der trainers, het afdelingssecretariaat of bij de ledenadministratie.

 

Indien een kandidaat-lid eerder lid is geweest van een andere Gehandicapten vereniging

dient dit lid een schulden vrijverklaring aan te vragen bij de penningmeester van deze

vereniging en deze volledig ingevuld te overleggen aan de ledenadministratie.

Bij afwijzing van de lidmaatschapaanvraag geeft de ledenadministratie de kandidaat schriftelijk bericht, met omschrijving van de redenen die tot deze beslissing hebben geleid.

 

De ledenadministratie van het afdelingsbestuur is bevoegd aan het Sportverband Blauw-Wit alle gevraagde inlichtingen over de leden te verstrekken, voor zover dit niet in strijd is met de wet.

 

 

Artikel II.2 – Beëindiging van het lidmaatschap

 

Het lidmaatschap eindigt door:

a: opzegging;

b: overlijden;

c: royement.

-Opzeggen van het lidmaatschap dient te geschieden bij de ledenadministratie middels het afmelding formulier. Het lid krijgt hiervan een bevestiging van ontvangst waarin de beeindigingsdatum  en een financiële afrekening vermeld staan. Het lidmaatschap eindigt aan het eind van de maand waarin het bericht van opzegging wordt ontvangen of op een later, door het opzeggende lid gekozen, datum. Contributie is verschuldigd tot aan de datum van uittreding.

 

 

Artikel II.3 – Schorsing van een lid

 

-Indien een lid niet aan zijn/haar financiële verplichting tegenover de afdeling Gehandicapten voldoet of zich op enige wijze misdraagt.

-Voordat het afdelingsbestuur het lid per aangetekend schrijven op de hoogte brengt van haar besluit tot schorsing, met de duur van de schorsing en omschrijving van de reden die tot deze beslissing hebben geleid, brengt zij het Dagelijks Bestuur van het Sportverband op de hoogte van haar voornemen.

-Een geschorst lid verliest, gedurende zijn/haar schorsingstijd, alle rechten aan het lidmaatschap verbonden, behoudens het recht van beroep. Een geschorst lid behoudt zijn/haar verplichting tot betaling van contributie en/of competitiegeld gedurende de tijd dat de schorsing van kracht is.

-Een geschorst lid kan in beroep gaan tegen deze schorsing bij de beroepscommissie, ingesteld via Artikel VII.3.

 

 

Artikel II.4 – Te laat betalen

 

Leden die de contributie niet op tijd kunnen voldoen moeten schriftelijk een verzoek indienen bij de ledenadministratie voor een regeling. Voldoet men niet aan zijn contributieverplichting is men tot aan betaling uitgesloten van deelname aan trainingen en wedstrijden, tot na schriftelijk bericht van de ledenadministratie.

 

Artikel II.5 – Doorlopen verplichtingen

 

Behoudens in geval van overlijden duren de verplichtingen verbonden aan het lidmaatschap voort, zolang het lid niet voldaan heeft aan zijn financiële verplichtingen ten opzichte van de afdeling gehandicapten, of zolang enige andere aangelegenheid waarbij dit lid betrokken is, niet is afgewikkeld. Het Sportverband bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de geldelijke verplichting tot het betalen van de bijdrage, te verlenen.

 

 

Artikel II.6 – Uitschrijven

 

Als een lid van de afdeling Gehandicapten, zijn/haar lidmaatschap wil opzeggen, dan dient dit op de wijze conform artikel II.2 te gebeuren. Wanneer er geen zaken conform artikel II.4 meer openstaan, wordt het lid uitgeschreven.

Anders treedt artikel II.4 in werking.

 

 

Artikel II.7 – Royement van een lid

 

Royement kan plaatsvinden indien een lid:

a. In strijd handelt met de Statuten van het Sportverband en/of het Huishoudelijke Reglement van de afdeling Gehandicapten;

b. Zich op ernstige wijze misdraagt of handelt in strijd met enig belang van het Sportverband, in de ruimste zin van het woord;

c. Herhaaldelijk niet voldoet aan zijn/haar financiële verplichting tegenover het Sportverband;

d. Een lid driemaal niet komt opdagen voor een wedstrijd zonder afmelding.

Bij de eerste maal volgt een schorsing van een wedstrijd. Als lid zijnde dient hij/zij zich een week voor de wedstrijd af te melden bij de coach en zelf voor een vervanger te zorgen. Bij een tweede maal niet opdagen voor een van bovenstaande taken volgt wederom een wedstrijdschorsing.

Bij de derde maal niet opdagen, volgt een voorstel tot royering.

 

In alle bovengenoemde gevallen kan royement plaatsvinden op voordracht van het bestuur van de afdeling Gehandicapten bij besluit van de Algemene Ledenvergadering van de afdeling Gehandicapten, waarvoor ten minste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen zijn vereist.

 

Geroyeerde leden kunnen nimmer als lid van het Sportverband toetreden, tenzij rehabilitatie door de Algemene Ledenvergadering van de afdeling Gehandicapten of het Hoofdbestuur van het Sportverband heeft plaatsgevonden. De namen van de leden wier lidmaatschap door royement is beëindigd, worden aan alle andere afdelingen van het Sportverband ter kennis gebracht.

De geroyeerde verliest onmiddellijk alle rechten uit het lidmaatschap voortvloeiende, maar is wel gehouden alle tot aan de datum van royement aangegane verplichtingen na te komen.

 

 

 

Hoofdstuk III – Bestuur

Artikel III.1 – Samenstelling

Behoudens uitdrukkelijke toestemming van het dagelijks bestuur van het Sportverband,

Bestaat het bestuur van de afdeling Gehandicapten uit ten minste drie personen (de voorzitter, secretaris en Afdelingspenningmeester); de leden worden in functie gekozen. In het bestuur kan niet meer dan één lid uit een huishouding zitting hebben.  In gevallen waar een onvolledig bestuur

niet tot een besluit kan komen heeft het dagelijks bestuur de beslissende stem.

 

 

Artikel III.2 – Voorzitter

 

De voorzitter leidt de vergaderingen en heeft het recht discussies te sluiten indien hij/zij van mening is dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze weer te openen indien de meerderheid van de stemgerechtigde leden dit wenst.

 

Hij/zij is woordvoerder van het bestuur en houdt toezicht op de uitvoering van alle genomen besluiten en aan het bestuur gegeven opdrachten. Indien er bij een vergadering door de stem van de voorzitter staking der stemmen zou optreden, wordt hij/zij geacht zich van stemming te onthouden. Bij tijdelijke afwezigheid van de secretaris neemt de voorzitter alle rechten en plichten van de secretaris over met uitzondering van zijn/haar stemrecht.

 

 

Artikel III.3 – Secretaris

 

De secretaris voert de administratie van de afdeling Gehandicapten en ondertekent uit naam van het bestuur uitgaande stukken. Tenzij de aanwezige stemgerechtigden instemmen met het aanstellen van een notulist zorgt hij/zij  voor het maken van de notulen van alle vergaderingen, welke op de vergadering worden goedgekeurd. Hij/zij brengt namens het bestuur op de Algemene Ledenvergadering verslag uit over het afgelopen verenigingsjaar. Van de uitgaande brieven houdt hij/zij in enige vorm een kopie voor het archief. Bij tijdelijke afwezigheid van de voorzitter neemt de secretaris alle rechten en plichten van de voorzitter over, inclusief zijn/haar stemrecht, en ziet af van het stemrecht van de secretaris.

 

 

Artikel III.4 – Ledenadministratie/penningmeester

 

De ledenadministratie houdt zich bezig met het in- en uitschrijven van leden. Hij zorgt zowel voor plaatsing/verwijdering op/van de ledenlijst. Verder zorgt hij voor communicatie richting de leden over contributieheffing.

 

 

Artikel III.5 – Overige leden

 

De overige bestuursleden kunnen, bij besluit van het voltallige bestuur, de gehele of gedeeltelijke taak van de voorzitter of secretaris overnemen en/of met een speciale taak worden belast.

 

 

Artikel III.6 – Schema van aftreden

 

De bestuursleden van de afdeling gehandicapten worden gekozen voor een periode van 2 jaar en zijn onbeperkt herkiesbaar.  De voorzitter en de secretaris kan niet tegelijkertijd aftreden; in dat geval wordt de voorzitter geacht gekozen te zijn voor een periode van drie jaar.

 

 

Artikel III.7 – Aftreden vóór afloop van de gestelde termijn

 

Indien in de loop van het verenigingsjaar een bestuurslid wenst af te treden, is hij/zij verplicht, tenminste één kwartaal zijnde 13 weken van te voren, van dit voornemen schriftelijk mededeling te doen aan het bestuur van de afdeling Gehandicapten.

 

Bij tussentijdse ontstane vacatures in het bestuur voorzien door het tussentijds aantrekken van een bestuurlid tot aan de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering, welke direct dient te worden uitgeschreven, als het aantal regulier gekozen bestuursleden is gedaald tot minder dan 3. Bij aftreden, schorsing of royement van een der bestuursleden moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 14 dagen, alle in zijn/haar bezit zijnde bescheiden van het Sportverband aan het bestuur van de afdeling Gehandicapten afdragen.

 

 

Artikel III.8 – Schorsing van een bestuurslid

 

Wanneer een bestuurslid niet goed functioneert, kan het lid worden geschorst. Dit moet met algemene stemmen gebeuren. Daarna volgt een Algemene Ledenvergadering waarin besproken wordt of het betreffende lid ontslagen wordt, of dat andere maatregelen worden genomen.

 

 

Hoofdstuk IV – Rechten en verplichtingen

 

 

Artikel IV.1 – Senioren

 

Werkende leden zijn verplicht contributie te betalen. De senioren verkrijgen daarmee het recht:

a. Deel te nemen aan trainingen;

b. Tot het bijwonen van de ledenvergaderingen;

c. Te stemmen op ledenvergaderingen;

d. Tot het indienen van voorstellen of amendementen op ledenvergaderingen;

e. Van beroep in geval van schorsing.

 

Werkende leden kunnen deel nemen aan wedstrijden. Hiervoor is competitiegeld verschuldigd bovenop de contributie. Leden die niet aanwezig zijn op de Algemene Ledenvergadering, kunnen zich laten vertegenwoordigen via een geschreven volmacht aan een medelid, voor zowel IV.1c en IV.1d.

 

 

Artikel IV.2 – Jeugdleden

 

Jeugdleden hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de senioren met uitzondering van het stemrecht (artikel IV.1c). Jeugdleden hebben geen stemrecht.

Zij kunnen hun stem laten uitbrengen door hun wettelijke vertegenwoordiger.

 

 

Artikel IV.3 –Dienende, Ondersteunende en Ereleden

 

Dienende leden hebben stemrecht.

Ondersteunende leden hebben het recht van bijwonen van de ledenvergaderingen. Ondersteunende leden hebben in hun hoedanigheid als zodanig geen stemrecht, tenzij zij bestuurslid zijn.

Ereleden hebben geen stemrecht.

 

 

Artikel IV.4. – Verandering in persoonlijke gegevens

 

De leden moeten enige verandering in de van belang zijnde persoonlijke gegevens binnen 14 dagen mededelen aan de ledenadministratie. Consequenties van het in gebreke blijven in deze zijn voor rekening van het betreffende lid.

Artikel IV.5 – Beschadiging en verlies

 

Leden zijn verplicht beschadiging of verlies der eigendommen van het Sportverband of derden, voor zover het in hun vermogen ligt, te voorkomen.

 

Indien beschadiging of verlies van eigendommen der goederen aan de schuld van een lid is te wijten, is het bestuur van de afdeling Gehandicapten bevoegd daarvoor het lid aansprakelijk te stellen en eventueel schadevergoeding te vorderen.

 

 

Artikel IV.6 – Verhindering voor training of wedstrijd

 

Elk lid is, indien hij/zij een training niet kan bezoeken, verplicht zich zo spoedig mogelijk af te melden bij zijn/haar trainer. Een competitiespelend lid dient zich, indien hij/zij verhinderd is voor een wedstrijd, zo spoedig mogelijk af te melden bij de aanvoerder of coach van het betreffende team.

 

 

 

Hoofdstuk V – Vergaderingen

 

 

Artikel V.1 – Definitie

 

Vergaderingen van de afdeling Gehandicapten worden onderscheiden in:

a. Ledenvergaderingen (algemene en buitengewone);

b. Bestuurvergaderingen;

c. Commissievergaderingen.

 

Artikel V.2 – Uitnodigingen

 

Personen die gerechtigd zijn deel te nemen aan een vergadering, worden voor deze vergadering opgeroepen door de secretaris van de afdeling Gehandicapten, schriftelijk, per e-mail, per convocatiebrief of via het clubblad. Voor vergaderingen waar minder dan 10 leden uitgenodigd worden, kunnen de leden telefonisch of mondeling worden opgeroepen. De termijn van oproep bedraagt minstens 14 dagen voor een Algemene Ledenvergadering en één week voor andere vergaderingen (met uitzondering van spoedvergaderingen). De oproep vermeldt plaats en tijdstip van de vergadering en de agenda. Indien er een vacature in het bestuur van de afdeling gehandicapten is, vermeldt de oproep de namen van de kandidaten.

 

 

Artikel V.3 – Algemene Ledenvergadering

 

De Algemene Ledenvergadering wordt eenmaal per jaar gehouden en binnen vier maanden na afloop van het verenigingsjaar.

 

Buiten bovengenoemde Algemene Ledenvergadering kunnen nog andere ledenvergaderingen bijeen worden geroepen, te noemen Buitengewone Ledenvergadering.

 

Deze kan worden gehouden:

a. Indien het bestuur van de afdeling Gehandicapten het nodig oordeelt of verplicht is zulks te houden (zie Artikel III.8);

b. Op verzoek van ten minste 10 stemgerechtigde leden. Dit verzoek moet schriftelijk geschieden en met redenen zijn omkleed aan de secretaris van de afdeling Gehandicapten.

 

In het onder V.3b genoemde geval is het bestuur van de afdeling Gehandicapten verplicht binnen vier weken na het gedane verzoek door de leden, de Buitengewone Ledenvergadering bijeen te roepen. Bij het in gebreke blijven van het afdelingsbestuur hebben de leden het recht zelf de vergadering bijeen te roepen.

 

 

Artikel V.4 – Onderwerpen op de Algemene Ledenvergadering

 

De agenda van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering bevat tenminste de volgende punten:

a. Jaarverslag van de secretaris van de afdeling Gehandicapten;

b. Jaarverslag van de algemene penningmeester van het Sportverband;

c. Begroting voor het volgende verenigingsjaar;

d. Eventuele bestuursvacatures;

e. Eventuele nieuw in te stellen commissies, dan wel eventuele commissievacatures;

f. Rondvraag.

 

 

 

 

Artikel V.5- Voorstellen van leden en Toevoegen van agendapunten

 

Leden die voorstellen willen indienen, ter behandeling op de Algemene Ledenvergadering, dienen deze voorstellen schriftelijk, van een toelichting voorzien, één dag voor de vergadering aan het secretariaat te zenden. Het bestuur van de afdeling Gehandicapten beslist over de toevoeging van het onderwerp aan de agenda.

Eventuele wijziging van de agenda wordt staande de vergadering meegedeeld.

 

Indien een lid een onderwerp aan de agenda wenst te zien toegevoegd moet dit verzoek ten minste één dag voor het houden van de ledenvergadering schriftelijk ter kennis wordt gebracht van het secretariaat. Voorstellen die het onderwerp kunnen worden van een stemming moeten worden voorzien van een toelichting.

Het bestuur van de afdeling Gehandicapten beslist over de toevoeging van het onderwerp aan de agenda. Eventuele wijziging van de agenda wordt staande de vergadering meegedeeld.

 

 

Artikel V.6 – Amendementen

 

Indien tijdens een ledenvergadering voorstellen tot amendementen worden ingediend, kunnen deze aan een uitspraak van de aanwezige leden onderworpen worden.

 

Indien enig stemgerechtigd lid van mening is dat het een geheel nieuw voorstel betreft, kan de ledenvergadering om een uitspraak gevraagd worden. Indien de vergadering het amendement als een nieuw voorstel beschouwt, wordt het voorstel, voor zover niet langs de officiële weg ter tafel gebracht (Artikel V.5), niet behandeld.

 

Indien de vergadering toch over aanvaarding van het voorstel wenst te stemmen, wordt door het afdelingsbestuur een vervolgvergadering gepland, met inachtneming van Artikel V.9.

 

 

Artikel V.7 – Kandidaten voorstellen

 

Het bestuur van de afdeling Gehandicapten heeft te allen tijde het recht om kandidaten voor te stellen.

 

Stemgerechtigde leden hebben het recht kandidaten voor te stellen voor de vacatures in het afdelingsbestuur of in één der commissies; deze kandidatuur dient vergezeld te gaan van een handtekening van ten minste drie stemgerechtigde leden en dient schriftelijk bekend te worden gemaakt bij het secretariaat van de afdeling Gehandicapten, ten minste één week voor het houden van de Algemene Ledenvergadering. De kandidaat dient altijd met de kandidatuur in te stemmen; indien een kandidaat niet op de vergadering aanwezig kan zijn, dient er een schriftelijke bereidverklaring op de vergadering aanwezig te zijn.

 

 

Artikel V.8 – Vervolgvergadering

 

Mocht ten gevolge van de uitgebreidheid van de agenda of door indiening van een geheel nieuw voorstel, zoals genoemd in artikel V.7, een Algemene Ledenvergadering geschorst worden, dan moet deze binnen 14 dagen na afloop van de eerst gehouden vergadering worden vervolgd.

Het bestuur van de afdeling Gehandicapten kan hierbij volstaan met mededeling van datum en plaats aan de op de vergadering aanwezige leden, uiterlijk één week voor het vervolg vergadering.

 

 

Artikel V.9 – Quorum niet aanwezig

 

Mocht op een ledenvergadering niet het vereiste quorum aanwezig zijn om rechtsgeldige besluiten te nemen, zal binnen vier weken, doch na ten minste twee weken, een nieuwe vergadering moeten worden gehouden.

 

Deze vergadering zal, ongeacht het aanwezige aantal stemgerechtigde leden, tot besluiten zijn bevoegd mits de agenda onveranderd is en van het houden van de vergadering aan de leden kennis is gegeven.

 

 

Artikel V.10 – Bestuursvergaderingen

 

Een bestuursvergadering wordt, voor zover mogelijk, eenmaal per 2 maanden gehouden.

 

Spoedvergaderingen kunnen worden gehouden op verlangen van:

a. de voorzitter;

b. tenminste twee leden van het afdelingsbestuur.

 

 

Artikel V.11– Commissievergaderingen

 

Commissievergaderingen worden gehouden op verlangen van:

a. de voorzitter van de commissie;

b. een meerderheid van de commissieleden;

c. het bestuur van de afdeling Gehandicapten.

 

Het aantal vergaderingen is volledig afhankelijk van de doelstelling waarvoor de commissie is benoemd.

 

Hoofdstuk VI – Stemmingen en besluiten

 

 

Artikel VI.1 – Stemmingen

 

Op ledenvergaderingen, bestuursvergaderingen of commissievergaderingen, worden alle besluiten genomen of benoemingen verricht bij meerderheid van stemmen, tenzij anders vermeld in de Statuten van het Sportverband of het Huishoudelijk Reglement van de afdeling Gehandicapten. Wanneer door geen der aanwezigen op de vergadering een stemming wordt verlangd, kan bij acclamatie een (amendement op een) voorstel worden aangenomen of een persoon, bij enkele kandidaatstelling, in functie worden gekozen. Alle bestuursleden van de afdeling Gehandicapten hebben het recht op een ledenvergadering deel te nemen aan een stemming.

 

 

Artikel VI.2 – Stembureau

 

Indien de Algemene Ledenvergadering besluit tot een schriftelijke stemming, benoemt zij uit haar midden een stembureau, bestaande uit drie personen.

Bestuursleden kunnen geen deel uitmaken van het stembureau.

 

Het stembureau telt en controleert het aantal uitgebrachte stemmen en beslist welke

stemmen eventueel ongeldig zijn.

 

 

Artikel VI.3 – Ongeldigheid van schriftelijke stemmen

 

Bij een schriftelijke stemming zijn ongeldig:

a. Blanco stembriefjes;

b. Onduidelijk ingevulde stembriefjes;

c. Ondertekende stembriefjes;

d. Stembriefjes met onnodige toevoegingen.

 

Al deze ongeldige stembriefjes worden op geen enkele wijze betrokken bij de uitslag van de stemming.

 

 

Artikel VI.4 – Voorstellen en amendementen

 

Over ingediende voorstellen of amendementen wordt in volgorde van indiening afzonderlijk gestemd, tenzij er ook een voorstel of amendement van verdergaande strekking is ingediend. Dit voorstel of amendement van verdergaande strekking wordt dan eerst behandeld en het minder vergaande voorstel of amendement wordt pas behandeld indien het verdergaande voorstel of amendement niet wordt goedgekeurd.

 

 

Artikel VI.5 – Quorum op ledenvergadering

 

Voor het nemen van rechtsgeldige besluiten op een ledenvergadering, dient tenminste 1/5 van het aantal stemgerechtigde leden de presentielijst getekend te hebben. Wordt dit quorum niet gehaald, dan zijn de te nemen besluiten rechtsgeldig, indien de procedure is gevolgd zoals gesteld in Artikel V.10

 

 

Artikel VI.6 – Besluiten van de bestuursvergadering

 

Geldige besluiten in bestuursvergaderingen kunnen slechts worden genomen bij aanwezigheid van tenminste 2/3 van het aantal bestuursleden.

 

Besluiten door het afdelingsbestuur genomen zijn bindend voor alle leden van de afdeling Gehandicapten, voor zover zij niet in strijd zijn met de Statuten van het Sportverband en/of het Huishoudelijk Reglement van de afdeling Gehandicapten.

 

 

Hoofdstuk VII – Commissies

 

Artikel VII.1 – Instellen van commissies

 

Wanneer het bestuur van de afdeling Gehandicapten het nodig acht, kan zij de Algemene Leden Vergadering voorstellen een commissie te benoemen om het afdelingsbestuur bij te staan in de uitvoering van haar taak.

 

De commissie geeft advies aan het bestuur. Indien het bestuur enig advies naast zich neer wenst te leggen, dient de betreffende commissie hiervan schriftelijk, met reden omkleed, in kennis te worden gesteld.

 

Het bestuur heeft het recht een bestuurslid als toehoorder aanwezig te laten zijn bij vergaderingen van commissies en dient tijdig op de hoogte te worden gebracht van deze vergaderingen.

 

 

Artikel VII.2 – Beroepscommissie

 

De Beroepscommissie bestaat uit de leden van het Dagelijks Bestuur van het Sportverband.

 

Een in Artikel II.1 genoemd kandidaat-lid of in Artikel II.3 genoemd geschorst lid kan in beroep gaan bij deze commissie door, binnen twee weken na het bericht van afwijzing van lidmaatschap of schorsing, een schriftelijk verzoek tot herziening van deze beslissing in te dienen bij de secretaris van het Dagelijks Bestuur van het Sportverband.

 

De Beroepscommissie doet binnen twee weken een voor beide partijen bindende uitspraak en deelt deze schriftelijk mee aan de betreffende persoon en het afdelingsbestuur.

 

 

 

 

Hoofdstuk VIII – Financiële middelen

 

 

Artikel VIII.1 – Contributie

 

Elk werkend lid dat is toegetreden tot de afdeling Gehandicapten, is een contributie verschuldigd. Deze is opgebouwd volgens de in de bijlage Jaarlijks vast te stellen contributie en, waar van toepassing , competitietabel.

 

 

Artikel VIII.2 Herinneringen

 

Indien een werkend lid een achterstand heeft in betaling van contributie of competitiegeld, stuurt de Penningmeester aan het begin van de volgende periode een herinnering. Indien binnen 14 dagen nog niet voldaan is aan de financiële verplichting, volgt een tweede herinnering. Wordt binnen 14 dagen nadien nog niet aan de financiële verplichting voldaan, wordt het lid geschorst voor één maand volgens Artikel II.3. Is na deze termijn nog geen betaling geschiedt, dan kan het

afdelingsbestuur krachtens Artikel II.4 het betreffende lid schorsen en op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering voor royement voordragen. Voor elke herinnering wordt aan het lid een bedrag van € 5 berekend voor de administratiekosten.

 

 

 

 

Hoofdstuk IX – Sponsoring

 

 

Artikel IX.1 – Definitie

 

Sponsoring geschiedt bij een overeenkomst waarbij de sponsor een op geld waardeerbare prestatie levert waartegen de afdeling Gehandicapten communicatiemogelijkheden verschaft, voortvloeiende uit de sportbeoefening. De eigen beleidsvoering en onafhankelijkheid van de afdeling Gehandicapten kunnen niet worden aangetast door de sponsor.

 

 

Artikel IX.2 – Sponsorovereenkomst

 

In sponsorovereenkomsten dient tenminste geregeld te worden:

a. De naam en woonplaats van de partijen;

b. De wijze waarop reclame zal worden bedreven;

c. De rechten en verplichtingen van partijen met name op het gebied van de tegenprestaties voor de reclame;

d. De duur van de overeenkomst, de wijze van verlengen evenals de wijze van beëindigen en de gevolgen daarvan;

e. De procedure in geval van geschillen;

f. Eigendomsrechten van bijvoorbeeld reclamemateriaal, enz.;

 

In sponsorovereenkomsten mogen nimmer bepalingen zijn opgenomen welke in

strijd zijn met:

 

a. De statuten en reglementen van de afdeling Gehandicapten

b. De statuten en reglementen van het Sportverband Blauw-Wit

 

 

 

 

 

Hoofdstuk X – Diversen

 

Artikel X.1 – Clubblad

 

Voor zover mogelijk geeft de afdeling Gehandicapten een clubblad uit, waarin onder andere mededelingen aangaande de afdeling Gehandicapten worden gedaan.

 

Het bestuur van de afdeling Gehandicapten draagt de redactie voor aan de Algemene Ledenvergadering, maar de redactie heeft de uiteindelijke verantwoording voor de inhoud van het orgaan.

 

Indien er zeer zwaarwegende redenen zijn, kan het bestuur van de afdeling Gehandicapten de clubbladredactie ter verantwoording roepen.

 

 

Artikel X.2 – Wijziging Huishoudelijk Reglement

 

De vereiste hoeveelheid stemmen voor wijziging van het Huishoudelijk Reglement van de afdeling Gehandicapten bedraagt 2/3 van het aantal der geldig uitgebrachte stemmen.

 

Door de Algemene Ledenvergadering van de afdeling Gehandicapten met vereiste meerderheid aangenomen wijzigingen in dit Huishoudelijk Reglement worden binnen één week voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur van het Sportverband.

 

Het Dagelijks Bestuur laat binnen één maand schriftelijk weten of de wijziging acceptabel is. Zo ja, dan is deze bij ontvangst van dit schrijven geëffectueerd. Zo nee, dan legt het Dagelijks Bestuur dit wijzigingsvoorstel binnen één maand voor aan het gehele Hoofdbestuur van het Sportverband, die de wijziging alleen bij een meerderheidsbesluit van 2/3 van het aantal aldaar uitgebrachte stemmen kan tegenhouden.

 

Voorstellen voor wijziging van het Huishoudelijk Reglement dienen tenminste één maand voor de ledenvergadering aan het bestuur van de afdeling Gehandicapten te zijn doorgeven en dienen op de agenda te worden geplaatst.

 

Jaarlijks wordt de bijlage ”jaarlijks vast te stellen contributie en competitietabel vastgesteld”.

 

 

Artikel X.3 – Afwentelen kosten

 

Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die door de afdeling Gehandicapten gemaakt moeten worden indien het lid enige verplichting(en) uit de Statuten van het Sportverband of het Huishoudelijk Reglement van de afdeling Gehandicapten niet nakomt, zijn voor rekening van het betreffende lid.

 

 

 

 

Artikel X.4 – Slotbepalingen

 

In die gevallen waarbij de Statuten van het Sportverband en/of het Huishoudelijk Reglement van de afdeling Gehandicapten niet voorzien, beslist het Dagelijks  Bestuur van het Sportverband. Indien over de strekking van enig artikel in dit reglement twijfel mocht rijzen, geldt de interpretatie van het Dagelijks Bestuur. Ieder lid wordt geacht de bepalingen der Statuten van het Sportverband en het Huishoudelijk Reglement van de afdeling Gehandicapten, alsmede verdere wettig gestelde en bekendgemaakte regels en bepalingen te kennen. Ieder lid wordt in het bezit gesteld van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement of krijgt schriftelijk ter kennis gebracht hoe men in het bezit kan komen van deze stukken.